Policy för persondata och cookies

Detta policydokument för persondata och cookies (“Persondatapolicy”) beskriver hur Barkarby Ur & Smycken, org.nr 556764-6723, med adress FLYGINFARTEN 4 Ort 177 38 Järfälla (”BARKARBY OPTIK & UR Aktiebolag”), samlar in och använder dina personuppgifter via www.optikursmycken.se (webbplatsen). OPTIK & UR är personuppgiftsansvarig för all behandling av personuppgifter via webbplatsen.

Sekretess
Dina personuppgifter behandlas alltid med sekretess, oavsett om du själv aktivt har skickat in uppgifterna eller om uppgifterna hämtats in av OPTIK & UR på annat sätt.

Insamling om uppgifter om dig
OPTIK & UR kan samla in personuppgifter om dig på olika sätt däribland:

Genom användning av cookies på vår webbplats.
Genom att du själv har skickat in uppgifterna, t.ex. genom att anmäla dig till ett nyhetsbrev eller besvara ett frågeformulär via webbplatsen.
Genom att du registrerar dig som användare och använder dina inloggningsuppgifter i samband med att du navigerar på webbplatsen.
Genom att använda sociala medier, som Facebook, i kombination med OPTIK & UR produkter, tjänster, marknadsföring eller kommunikation med oss.

I samband med detta kan vi samla in följande personuppgifter:

Namn, identifierings- och kontaktuppgifter (adress, telefonnummer, e-postadress, födelsedatum).
Inloggningsuppgifter på webbplatsen.
Uppgifter om din profil på webbplatsen, IP-adress.
Uppgifter om operativsystemet på din dator eller mobila enhet och den valda webbläsaren.
Onlineaktiviteter på webbplatsen.
Dina meddelanden, svar på frågor och annan kommunikation med oss.
Information om dig från sociala medier, inklusive Facebook.
Syften med behandling av dina personuppgifter
Vi behandlar dina personuppgifter som ett led i sin verksamhet, för utsändande av nyhetsbrev, för marknadsföring av produkter och tjänster som vi anser relevanta för dig, för statistik och analytiska syften, till produktutveckling och förberedelse av service samt för användning för interna och administrativa syften, såsom förebyggande av bedrägeri och administration av kundrelationen.

Vår riktade marknadsföring kan vara baserad på dina beteendedata, som samlas in genom cookies på vår webbplats, andra uppgifter som du aktivt lämnat in vid användning av webbplatsen, och information om dig från sociala medier, inklusive Facebook.

Vissa uppgifter behandlas i förhållande till viss lagstiftning som vi är skyldigt att följa, till exempel patientdatalagen.

Rättslig grund för behandling av dina personuppgifter
Optik & Ur kan behandla dina personuppgifter antingen baserat på ditt tidigare, uttryckliga samtycke, för att uppfylla ett avtal med dig eller då det föreligger ett berättigat intresse och då i den utsträckning ett sådant intresse väger tyngre än ditt intresse av att sådan behandling av dina personuppgifter inte sker. Ett berättigat intresse kan bland annat vara förbättring av webbplatsen, våra produkter eller tjänster, lagring av dina meddelanden eller liknande.

Mottagare av dina uppgifter
Vi kan dela dina uppgifter med koncernbolag, samarbetspartner, leverantörer och andra tredje parter, där syftet i förekommande fall endast är att dessa ska behandla dina uppgifter åt oss. Vidarebefordran kommer alltid ske i överensstämmelse med gällande lagstiftning och, om det krävs, med tidigare samtycke från dig.

Överföring av dina uppgifter till länder utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)
Dina uppgifter kan i vissa fall överföras till koncernbolag eller samarbetspartner, leverantörer eller andra tredje parter som är etablerade utanför EES, till exempel på Liseberg eller i USA. Vi säkerställer att sådana överföringar endast sker i enlighet med den för det givna tillfället gällande lagstiftningen. Det innebär att vi säkerställer att mottagarens skyddsnivå av uppgifterna är tillräcklig, exempelvis genom användning av EU-kommissionens standardavtal.

Frågor om Vi personuppgiftsbehandling kan skickas till vår dataskyddsombud (DPO), vars kontaktuppgifter du kan hitta nedan.

Tidsperiod för lagring av dina personuppgifter
Vi kommer endast att förvara dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla syftena med behandlingen av dina uppgifter.

Vissa uppgifter ska lagras i en bestämd tidsperiod för att uppfylla de gällande reglerna för förvaring av bokföringsmaterial, patientjournaler m.m. Som utgångspunkt kommer de personuppgifter som ingår i din journal att lagras i minst 10 år efter den sista registreringen i journalen, om inte särskilda omständigheter gör sig gällande (till exempel pågående klagomål, tvist eller rättssak).

Anvädning av cookies på vår webbplats
Webbplatsen använder så kallade cookies, som är små datafiler med information, som vi placerar på din dator och som kommer ihåg dig nästa gång du besöker webbplatsen.

Cookies hjälper till att förbereda din upplevelse på webbplatsen, så att vi kan inrikta våra budskap specifikt till dig, till exempel använda ditt beteende på vår webbplats för att rikta marknadsföringen till dig. I detta syfte kan det användas cookies från tredje parter, till exempel sociala medier såsom Facebook, Twitter och Instagram.

Om du använder webbplatsen, kan vi genom denna service förenkla för dig, eftersom du får möjlighet att bli inloggad från gång till gång.

Cookies används dessutom för att samla in statistik. Här använder vi för närvarande Google Analytics för att hämta uppgifter om användningen av webbplatsen, t.ex. registrera hur de olika funktionerna används eller hur våra besökare navigerar på sidan.

För ytterligare information kan du se en lista över de cookies som används för webbplatsen här.

Det kan påverka webbplatsens funktioner, om du väljer bort cookies. Många av de interaktiva funktionerna som webbplatsen erbjuder baseras på cookies. Blockering eller radering av cookies kan därför förhindra dessa funktioner att verka eller reducera dess användbarhet.

Om du inte önskar att vi ska spara ovannämnda uppgifter om dig, kan du slå av cookies i inställningarna på din webbläsare. Detta görs på olika sätt beroende på vilken webbläsare du använder. Välj din webbläsare nedan för att läsa hur du gör:

Mozilla Firefox
Google Chrome
Opera
Safari
Flash cookies (gäller alla webbläsare)
iPhone, iPad och annat från Apple
Telefoner med operativsystemet Android
Telefoner med Windows
Dina rättigheter
Vi har implementerat passande tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter och för att garantera dina rättigheter.

Du har rätt att be oss om att få information om behandling av dina personuppgifter samt att korrigera, radera eller begränsa användningarna av uppgifterna. Du har också rätt att komma med invändningar mot behandlingen av dina uppgifter. Om en sådan invändning är berättigad, får uppgifterna inte längre behandlas i dessa syften.

Under vissa omständigheter har du dessutom rätt till dataportabilitet. Det innebär att du kan be om att få de uppgifter du själv har lämnat till oss, levererade i ett strukturerat, vanligt använt och maskinläsbart format. Om det är tekniskt möjligt kan du också be om att få uppgifterna överförda till en tredje part.

Om vi behandlar dina personuppgifter mot bakgrund av ett samtycke, t.ex. samtycke till direkt marknadsföring, har du alltid rätt att dra tillbaka ditt samtycke. Detta påverkar dock inte lagligheten av den behandling som baserats på ditt samtycke innan du tog tillbaka det.

Om du vill klaga på behandlingen av dina personuppgifter, är du välkommen att vända dig till vårt dataskyddsombud (DPO) vars kontaktuppgifter du hittar nedan. Om de faktiska omständigheterna som du klagar på inte är har lösts av oss och du önskar att gå vidare med saken, kan du klaga till IT, E-post: info@barkarby-ur.se.

Ändringar av denna persondatapolicy
Denna persondatapolicy kommer att uppdateras löpande. Om det handlar om väsentliga ändringar, kommer du att uttryckligen informeras om detta, t.ex. genom ett tydligt meddelande på webbplatsen och i vissa fall kommer vi att be dig om att godkänna ändringarna 1 månad innan de träder i kraft.